Všeobecné obchodní podmínky (VOP)

obchodní společnosti

Stanový Hotel s.r.o.
IČ: 09027785
DIČ: CZ09027785

se sídlem č.p. 405, 683 51 Holubice
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, C 116764
adresa provozovny, kde jsou uskladněny Stany: areál AGROS Vyškov-Dědice a.s., V. Nejedlého 657, 682 01 Vyškov

webové stránky: www.Stanovyhotel.cz
kontaktní e-mail pro prvotní kontakt: info@stanovyhotel.cz
e-mail pro komunikaci, smluvní a technické záležitosti:
pelikan@Stanovyhotel.cz a
david@Stanovyhotel.cz

 

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ1. 1. Použité zkratky a definice pojmůVOP – Obchodní podmínky vydané obchodní společností Stanový Hotel s.r.o.,IČ: 09027785, se sídlem č.p. 405, 683 51 Holubice, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, vložka C 116764.Poskytovatel – obchodní společnost Stanový Hotel s.r.o.,IČ: 09027785, se sídlem č.p. 405, 683 51 Holubice, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, vložka C 116764.Zákazník – Právnická či fyzická osoba, které Poskytovatel poskytl, poskytuje nebo bude poskytovat služby, které jsou předmětem jeho podnikatelské činnosti, nebo která s Poskytovatelem o poskytnutí těchto služeb jedná.Uživatel – Fyzická osoba, která bude přímo obývat či jinak osobně užívat Stan. Uživatel může, ale nemusí být Zákazníkem.Smlouva – Smlouva uzavíraná mezi Poskytovatelem ( dále jen „Poskytovatel“) a jinou právnickou či fyzickou osobou (dále jen „Zákazník“) o pronájmu Stanu a/nebo poskytnutí souvisejících služeb.Strana, strana – Smluvní strana Smlouvy.OZ – zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.Základní náležitosti Smlouvy

počet Stanů

kategorii Stanů

Dobu nájmu

cenu

identifikace Zákazníka a PoskytovateleNabídka – Písemná nabídka Poskytovatele učiněná Zákazníkovi, která obsahuje Základní náležitosti Smlouvy.Rezervační záloha – První, rezervační záloha na cenu za plnění dle Smlouvy, bez jejíž úhrady nedojde k Uzavření Smlouvy.Druhá záloha – Záloha na cenu za plnění dle Smlouvy, splatná před začátkem plnění Smlouvy.Odstupné ( storno poplatek ) – Částka, kterou je povinen uhradit Poskytovatel nebo Zákazník druhé Straně v případech uvedených ve VOP za předčasné ukončení Smlouvy.Uzavření Smlouvy – Smlouva je uzavřena

pokud Zákazník písemně přijme Nabídku Poskytovatele (může být učiněno na více listinách) a uhradí Rezervační zálohu, to vše ve lhůtě k přijetí Nabídky, nebo

pokud Zákazník k písemné Nabídce Poskytovatele (i bez písemného přijetí) uhradí Rezervační zálohu ve lhůtě k přijetí Nabídky.Cena (cena) – Cena za plnění dle této Smlouvy obecně.Nájemné – Část Ceny, která je sjednána za přenechání Stanu či jiné movité věci k užívání.Písemná forma – Za písemnou formou se považuje jakýkoli projev zachycený písmem včetně e-mailového jednání, za podpis je uznáván i elektronický podpis či podpis zachycený formou scanu.Neprodleně – Je-li uvedeno vymezení času „neprodleně“, rozumí se tím do 3 kalendářních dnů.Stan – Stan včetně vybavení, které k dané Kategorii Stanu patří.Kategorie Stanu – Zařazení Stanu dle jeho parametrů a vybavení.Doba nájmu – Vymezení doby nájmu Stanu.Místo nájmu – Místo, kde bude pronajatý Stan po Dobu nájmu umístěn.Vybavení Stanu – Mobilní zařízení Stanu.Kromě pojmů a zkratek zde uvedených mohou být v textu použity a vysvětleny další pojmy a zkratky.1.2. Tyto VOP vydává Poskytovatel – obchodní společnost Stanový Hotel s.r.o., IČ: 09027785, se sídlem č.p. 405, 683 51 Holubice, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, vložka C 116764.1.3. Tyto VOP upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 OZ vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě Smlouvy.1.4. Právní vztahy mezi Poskytovatelem a Zákazníkem při pronájmu zařízení se řídí Smlouvou a těmito VOP. Tyto VOP se stávají součástí každé Smlouvy a určují část jejího obsahu, nestanoví-li Smlouva jinak. Odchylná úprava ve Smlouvě má před zněním těchto VOP přednost.1.5. Ustanovení VOP jsou nedílnou součástí Smlouvy, a to bez ohledu na to, jak byla Smlouva uzavřena, i když nejsou ke Smlouvě fyzicky připojeny.1.6. Tyto VOP jsou přístupné v aktuálním znění všem na webových stránkách www.Stanovyhotel.cz1.7. Zákazník potvrzuje, že se předem seznámil s těmito obchodními podmínkami a souhlasí s nimi, což potvrzuje jakýmkoli způsobem Uzavření Smlouvy.2. NABÍDKA2.1. Poskytovatel uzavírá Smlouvu výhradně na základě písemné Nabídky, kterou učinil Zákazníkovi. Nabídka může být Poskytovatelem učiněna i formou návrhu Smlouvy učiněného Poskytovatelem. Návrh na uzavření Smlouvy tak činí vždy Poskytovatel, i když jde současně o reakci na návrh či objednávku Zákazníka. Poskytovatel přijímá akceptace své Nabídky písemně na poštovní adresu sídla nebo na pelikan@Stanovyhotel.cz a david@Stanovyhotel.cz.2.2. Nabídka Poskytovatele je přijatá Zákazníkem tehdy, když Zákazník Nabídku bez změn a výhrad písemně akceptoval a uhradil Rezervační zálohu, to vše ve lhůtě pro přijetí Nabídky.2.3. Není-li v Nabídce uvedena jiná lhůta pro přijetí Nabídky, končí lhůta pro přijetí Nabídky půlnocí dne následujícího po dni, kdy Poskytovatel odeslal či jinak poskytl Nabídku Zákazníkovi. Pokud Nabídka nebude ve lhůtě přijata, ale i poté bude trvat zájem Stran o jednání, může Poskytovatel poskytnout novou lhůtou pro přijetí.2.4. Přijatá Nabídka zakládá uzavřenou Smlouvu s obsahem dle výslovných ujednání a v ostatním dle těchto VOP ( zejm. čl. 5 VOP).2.5. Pokud reakce Zákazníka obsahuje výhrady a změny oproti Nabídce, nejedná se o přijetí Nabídky, ale o návrh na uzavření Smlouvy ve znění změn, na který může Poskytovatel reagovat novou Nabídkou.3. ZRUŠENÍ SMLOUVY ZAPLACENÍM ODSTUPNÉHO PŘED ZAPOČETÍM PLNĚNÍ3.1 Zákazník může bez uvedení důvodu před započetím plnění jednostranně odstoupit od Smlouvy písemným sdělením Poskytovateli, že odstupuje od Smlouvy a úhradou Odstupného ( storno poplatek) (odst. 10.17 VOP).3.2.Toto ustanovení se nevztahuje na odstoupení zaručené OZ Zákazníkovi, který je spotřebitelem, zvláštní spotřebitelskou úpravou OZ (Ustanovení o závazcích ze smluv uzavíraných se spotřebitelem (§ 1810-1867 OZ) ( viz čl. 14 VOP).3.3. Poskytovatel může bez uvedení důvodu před započetím plnění jednostranně odstoupit od Smlouvy písemným sdělením Zákazníkovi, že odstupuje od Smlouvy a úhradou Odstupného ( storno poplatek) (odst. 10.17 VOP).

Po započetí plnění odstoupení s Odstupným využít nelze.4. ZMĚNY PO UZAVŘENÍ SMLOUVY4.1. Požádá-li Zákazník o další plnění po Uzavření smlouvy, Poskytovatel učiní Nabídku ceny, případně další podmínky. Změna se považuje za sjednanou přijetím Nabídky Zákazníkem nebo nejpozději převzetím dalšího plnění Zákazníkem. Poskytovatel může požadovat přiměřené zvýšení Druhé zálohy a Jistoty.5. OBSAH SMLOUVY5.1 Uzavřením Smlouvy se Poskytovatel zavazuje přenechat Zákazníkovi Stan sjednané kategorie k dočasnému užívání na sjednanou dobu určitou a Zákazník se zavazuje zaplatit Poskytovateli Nájemné. Uzavřením Smlouvy se dále Poskytovatel zavazuje poskytnout další sjednané služby a Zákazník se zavazuje zaplatit Poskytovateli cenu těchto služeb. Uzavřením Smlouvy se Zákazník, který je současně Uživatelem, zavazuje plnit povinnosti Uživatele a Zákazník, který není současně Uživatelem, se zavazuje na svůj účet a svou odpovědnost zajistit plnění povinností Uživatele a přejímá za to odpovědnost.5.2. Na práva a povinnosti stran s přenecháním Stanu k dočasnému užívání se vztahuje právní úprava OZ o podnikatelském nájmu věcí movitých dle § 2316 a násl. OZ, nestanoví-li Smlouva či VOP jinak.5.3. Smlouva nezakládá vůči Poskytovateli právo ubytování a na vztah mezi Poskytovatelem a Zákazníkem se nevztahuje úprava §§ 2326 a násl. OZ o ubytování ani ustanovení OZ o nájmu bytu, domu, nájmu prostoru sloužícího podnikání.5.4. Zákazník se zavazuje dodržovat obecně závazné předpisy a umístit Stan výhradně do místa, kde k tomu má řádné právo a užívat jej způsobem, kterému nebrání právo jiné osoby, obecně závazný předpis, nařízení či rozhodnutí úředního orgánu či status území či jiné závazné pravidlo. Za porušení této povinnosti odpovídá Zákazník vůči všem soukromým osobám i veřejným orgánům a zavazuje se nést veškeré náklady spojené s případným porušením této povinnosti. Volba místa umístění Stanu je odpovědností Zákazníka. Poskytovatel neodpovídá za umístění Stanu a to ani v případě, kdy poskytuje Zákazníkovi další služby přímo v místě umístění Stanu ( dovoz a sestavení, bourání a odvoz Stanu).5.5. Uživatel se zavazuje dodržovat při užívání Stanu obecně závazné předpisy či nařízení či rozhodnutí úředního orgánu či status území či jiná závazná pravidla, jakož respektovat práva třetích osob. Uživatel se zavazuje předcházet škodám na Stanu či škodám třetích osob. V případě umístění Stanu v lokalitě, kde platí pravidla pro osoby ubytované ve Stanu, např. v campu, se Uživatel zavazuje respektovat řád či jiný vnitřní předpis platný pro danou lokalitu, včetně nočního klidu. Uživatel se rovněž zavazuje k přiměřené ohleduplnosti k třetím osobám.5.6. Není-li ujednána kategorie Stanu, sjednává se kategorie Stanu nejnižších parametrů a/nebo s nejmenším vybavením ( podrobněji viz odst. 6.1 VOP).5.7. Není-li sjednán vznik nájmu, vzniká dnem odevzdání Stanu Zákazníkovi.5.8. Není-li ujednána Doba nájmu, je sjednána jako doba určitá na jeden den začínající dnem vzniku nájmu.5.9. Nájem Stanu je sjednán na dobu určitou, není-li ujednáno jinak, a nelze jej ukončit výpovědí před jejím uplynutím, těmito výjimkami:

Nájem Stanu sjednaný na dobu delší jeden měsíc nebo na dobu neurčitou, je-li sjednána, může Zákazník písemně vypovědět po uplynutí jednoho měsíce, s desetidenní výpovědní dobou ( § 2320 odst. 1 OZ) nebo

Užívání Stanu v rozporu s právem jiné osoby, obecně závazným předpisem, nařízením či rozhodnutím úředního orgánu či statusu území či jiným závazným pravidlem nebo způsobem, který nikoli nezanedbatelně poškozuje Stan či dobré jméno Poskytovatele je důvodem k okamžité výpovědi Poskytovatele bez výpovědní lhůty.5.10. Není-li ujednána doba odevzdání Stanu Zákazníkovi, je sjednána v první den sjednané Doby nájmu v 16 hod.5.11. Není-li ujednáno místo odevzdání Stanu Zákazníkovi či vrácení Stanu Poskytovateli, je sjednáno v provozovně Poskytovatele – skladu na adrese areál AGROS Vyškov-Dědice a.s., V. Nejedlého 657, 682 01 Vyškov.5.12. Není-li ujednána doba vrácení Stanu Poskytovateli, je sjednána v den následujícím po posledním dni Doby nájmu v 11 hod.5.13. Není-li ujednán čas započetí služby Recepce, je sjednán v první den sjednané Doby nájmu v 18 hod.5.14. Není-li ujednán čas ukončení služby Recepce, je sjednán v poslední den sjednané Doby nájmu v 12 hod.5.15. Poskytovatel má právo, aby mu Zákazník umožnil přístup ke Stanům za účelem kontroly jeho řádného užívání.5.16. Zákazník se zavazuje zajistit, aby Stan byl užíván pouze osobami s přiměřenou schopností jej ovládat a aby stavění či bourání Stanu zajistil pouze osobami přiměřených schopností, znalostí a síly. Zákazník se zavazuje dodržovat pokyny či návody poskytnuté Poskytovatelem.5.17. Zákazník je povinen užívat Stan řádně s přihlédnutím k jeho obvyklému účelu a tak, aby nedošlo k nadměrnému poškození, znečištění nebo zničení Stanu nebo jeho částí či vybavení. Stan je určen svým účelem k využití pro krátkodobé přespávání v obvyklých středoevropských podmínkách letního období a v blízkosti dalšího civilizačního zázemí.5.18. Pokud v průběhu užívání Stanu Zákazníkem dojde k poškození, zničení, ztrátě nebo odcizení převzatých věcí, je Zákazník povinen toto ihned oznámit Poskytovateli.5.19. Ve Stanu je zakázáno zakládání otevřeného ohně, vyjma svíček použitých v lustru. Ve Stanech je zakázáno kouření tabákových výrobků.5.20. Užívání Stanu v zemích mimo Českou republiku je možné, jen pokud je to ve Smlouvě sjednáno. Poskytovatel má právo na navýšení jistoty až o 100 procent.5.21. Užívání Stanu v extrémních podmínkách či pro sportovní využití ( např. vysokohorské podmínky, divoká příroda, mimořádné srážky či mimořádně silný vítr, zimní využití, táboření na expedicích v extrémních podmínkách atd.) Poskytovatel nedoporučuje. Poskytovatel nepřijímá žádnou odpovědnost za případnou škodu vzniklou v souvislosti s takovým užíváním Stanu.5.22. Umožnění užívání Stanu Zákazníkem Uživateli odlišného od osoby Zákazníka je možné s tím, že Zákazník odpovídá stejně, jako by užívání vykonával sám. Zákazník je povinen poučit osoby, které budou Stany užívat o manipulaci, údržbě Stanu a povinnostech sjednaných v těchto obchodních podmínkách a ve Smlouvě. Zákazník se v takovém případě zavazuje poskytnout Poskytovateli veškeré potřebné údaje a součinnost nutnou k tomu, aby Poskytovatel mohl vykonávat svá práva a zajistit, že Poskytovatel nebude omezen žádnými právy Uživatele na výkonu svých práv. Poskytovatel se zavazuje postupovat s respektem k právům konečných Uživatelů.5.23. Nebezpečí škody na věci na Stanu či jiných pronajatých věcech přechází na Zákazníka předáním Stanu (a/nebo jiných pronajatých věcí) Zákazníkovi a na zpět na Poskytovatele přechází předáním Stanu (a/nebo jiných pronajatých věcí) zpět Poskytovateli, bez ohledu na to, zda se tato doba shoduje s Dobou nájmu či nikoli. Předá-li Poskytovatel dopravci věc pro přepravu k Zákazníkovi, přechází na Zákazníka nebezpečí škody předáním věci prvnímu dopravci pro přepravu do místa určení.5.24. Zákazník odpovídá za škody způsobené nevhodností terénu, nedostatečnou únosností podloží a využitím Stanu v rozporu s jeho obvyklým účelem či poskytnutými pokyny či návodem.5.25. Pokud Zákazník Stan sám přepravuje, je povinen v případě dopravní nehody ihned informovat Policii a Poskytovatele. Nájemce odpovídá za veškerou škodu na Stanu vzniklou v důsledku takové nehody.5.26. Za veškeré škody způsobené Stanem a škody vzniklé na Stanu v důsledku nepřiměřeného jednání Zákazníka či Uživatele či jiné obsluhy odlišné od Poskytovatele, či z jakýchkoliv jiných důvodů na straně Zákazníka, odpovídá Zákazník.5.27. Zákazník rovněž odpovídá za ztrátu nebo odcizení Stanu (i jeho části) a je povinen toto neprodleně ohlásit Poskytovateli a Policii ČR.5.28. Zákazník odpovídá i za škody způsobené na Stanu v Době nájmu v důsledku jednání třetích osob či v důsledku události nezávisející na vůli Zákazníka a je povinen takovou škodu Poskytovateli nahradit v plné výši. Tím není dotčeno právo Zákazníka uplatňovat své nároky na náhradu škody vůči třetím osobám.5.29. Poruší-li Poskytovatel své povinnosti dle Smlouvy, VOP či příslušného právního předpisu a v příčinné souvislosti s tímto porušením vznikne Zákazníkovi škoda, jejíž řešení není ujednáno jinak (např. smluvní pokutou) má Zákazník vůči Poskytovateli nárok na náhradu takové škody pouze do výše hodnoty plnění Zákazníka dle Smlouvy.5.30. Zákazníkovi se doporučuje sjednat si vhodné pojištění kryjící případnou škodu související s užíváním Stanu.5.31. V sjednanou dobu vrácení Stanu je Zákazník povinen vrátit Stan Poskytovateli v na sjednané místo vyklizený, čistý, suchý, ve stavu odpovídající době, kdy jej převzal, s přihlédnutím k obvyklému opotřebení, se vším poskytnutým vybavením a příslušenstvím.5.32. Zákazník bere na vědomí, že Stan může být poškozen, pokud bude po zbourání sbalen vlhký či mokrý. Pokud Zákazník má odevzdat Stan Poskytovateli v místě provozovny, upozorní na to, že by bylo nutno sbalit stan vlhký či mokrý, Poskytovatele a Strany se mohou dohodnout o odložení předání Stanu bez navýšení Nájemného tak, aby byl bourán a balen suchý. Pokud je sjednána služba bourání a odvoz Stanu, Zákazník je srozuměn s tím, že Poskytovatel může ponechat ještě přiměřenou dobu po skončení Nájmu Stan postavený na místě, kde stál, než dojde k změně počasí a uschnutí Stanu natolik, aby jej bylo možné zabalit bez rizika poškození.5.33. Při předání Stanu Zákazníkovi a vrácení Stanu Poskytovateli strany provedou prohlídku a stav potvrdí do předávacího protokolu, případně i jiným vhodným způsobem. K tomu obě strany poskytnou součinnost.5.34. Není-li Stan vrácen Zákazníkem Poskytovateli v sjednané době vrácení Stanu, je Poskytovatel oprávněn, nikoli však povinen, Stan zbourat a převzít do svého držení bez dalšího na náklad a nebezpečí Zákazníka. Věci nepatřící Poskytovateli, ve Stanu umístěné, je Poskytovatel oprávněn uskladnit či zlikvidovat na náklady Zákazníka.6. STANY K NÁJMU6.1. Kategorie Stanů a jejich vybavení jsou podrobně a vždy aktuálně popsány na webových stránkách poskytovatele www.Stanovyhotel.cz6.2. Kapacita Stanu, není-li uvedeno jinak, činí optimálně 4, maximálně 6 osob.7. DOVOZ A SESTAVENÍ STANU, BOURÁNÍ A ODVOZ STANU7.1. Službou dovoz a sestavení Stanu se rozumí zajištění dovozu Stanu a následné sestavení Stanu včetně vybavení, dle požadavků Zákazníka na sjednané místo a v dohodnutém čase. Službou bourání a odvoz Stanu se rozumí zajištění bourání Stanu a odvoz Stanu včetně vybavení, dle požadavků Zákazníka ze sjednaného místa a v dohodnutém čase.7.2. Služba není zahrnuta v nájemném za nájem Stanu. Zákazník se zavazuje uhradit sjednanou cenu služby.7.3. Zákazník odpovídá za volbu a připravenost místa. Zákazník je povinen zajistit po právní stránce možnost oprávněného příjezdu a postavení Stanu tak, aby Poskytovateli byl zaručen nerušený výkon této služby. Po faktické stránce musí být sjednané místo vhodné pro postavení Stanu, zejména dostatečně rovné, nepodmáčené, povrch bez ostrých předmětů a musí umožnit bezpečný příjezd běžným automobilem až na místo samé. Nejsou-li tyto podmínky splněny, je Poskytovatel oprávněn odepřít plnění služby, aniž by šlo o vadné či neúplné plnění. Poskytovatel má právo na zaplacení poměrné části ceny za službu, včetně nákladů na zpáteční cestu. Není-li z důvodu nesplnění podmínek možné realizovat službu na původně sjednaném místě, použijí se ujednání těchto VOP o místě odevzdání a vrácení Stanu (viz odst. 5.11 VOP). Sjednaný nájem Stanu při nemožnosti služby dovozu a sestavení Stanu z důvodu nepřipravenosti či nevhodnosti místa nezaniká a Zákazník je zavázán uhradit sjednané nájemné, ledaže se strany dohodnou v konkrétním případě jinak.7.4. O poskytnutí služby sepíší strany protokol ( může být zahrnuto v protokole o předání Stanu) k čemuž jsou obě strany povinny poskytnout součinnost.8. SLUŽBA RECEPCE8.1. Službou recepce se rozumí zajištění přítomnosti Poskytovatele nebo osoby pověřené Poskytovatelem za účelem poskytnutí pomoci a asistence Zákazníkovi při užívání Stanů Uživateli odlišnými od osoby Zákazníka za sjednanou cenu, v místě umístění Stanů po Dobu nájmu, po Dobu nájmu.8.2. Služba recepce může být poskytována tak, že

je ve vymezené době při poskytování služeb přítomný Poskytovatel nebo osoba jím pověřená (stálá recepce) nebo tak, že

po dobu poskytování služeb je Poskytovatel nebo osoba jím pověřená připravena se do 15 minut do vyžádání dostavit na místo plnění (pohotovostní recepce).8.3. Ke službě recepce zajistí Zákazník Poskytovateli bezúplatně podmínky a zázemí, zejména místo pro automobil a/nebo karavan a/nebo stan užívaný Poskytovatelem k zajištění recepce.9. JINÁ SLUŽBA9.1. Jinou službu si strany mohou sjednat ve Smlouvě. V tom případě sjednají ve Smlouvě i cenu takové Služby.10. CENY A PLATEBNÍ PODMÍNKY10.1. Poskytovatel přijímá platby na účet číslo 123-1554060237/0100 vedený u Komerční Banky, a.s.10.2. Poskytovatel v těchto VOP uvádí ceny bez DPH a má právo k nim účtovat DPH v zákonné výši, je-li plátcem. Dojde-li k změně zákonné sazby DPH v době mezi Uzavřením Smlouvy a poskytnutím zdanitelného plnění a na poskytnutí zdanitelného plnění se vztahuje nová sazba DPH, má Poskytovatel, je-li plátcem DPH, právo požadovat doplacení DPH tak, aby sazba odpovídala sazbě platné ke dni zdanitelného plnění.10.3. Pro účely DPH považují Strany nájem Stanu za průběžně poskytovaný s tím, že nájem Stanu se vztahuje k období, za které se dle odst. 10.18 VOP vystavuje vyúčtování (Fakturační období). Každé dílčí plnění je považováno za uskutečněné k poslednímu dni příslušného Fakturačního období.10.4. Jakékoli platební povinnosti dle Smlouvy a VOP jsou splněny až připsáním na účet nebo prokazatelným předáním tomu, kdo je má inkasovat.10.5. Lhůty k plnění platebních povinností, jejichž počátek je sjednán ve Smlouvě či VOP, běží od skutečnosti určující počátek platební lhůty.10.6. Pro platební povinnosti, není-li sjednáno jinak či jinak konkrétně uvedeno ve VOP, je sjednána lhůta 15 dnů od skutečnosti určující počátek platební lhůty.10.7. Nájemné za pronájem Stanu je Poskytovatelem navrženo v Nabídce.10.8. Cena za vybavení navíc je Poskytovatelem navržena v Nabídce.10.9. Cena za dovoz a sestavení Stanů, bourání a odvoz Stanů je Poskytovatelem navržena v Nabídce.Vyžádá-li si služba zvláštní náklady s ohledem na nevhodnost místa či nezpůsobilost cesty, má Poskytovatel právo na náhradu nezbytných zvláštních nákladů ( například při nutnosti obstarat traktor pro část cesty, která není bezpečně sjízdná pro automobil). Na takové zvláštní náklady Poskytovatel upozorní Zákazníka, ledaže to s vynaložením spravedlivého úsilí nebylo možné.10.10. Cena za službu recepce je Poskytovatelem navržena v Nabídce.10.11. Platby sjednané dle těchto VOP spojené s uzavřením Smlouvy jsou

• Rezervační záloha

• Druhá záloha

• Jistota (kauce)

• Doplatek či Přeplatek ceny dle vyúčtování10.12. Rezervační zálohu hradí Zákazník ve lhůtě pro přijetí Nabídky ( viz čl. 2) a činí 30% celkové sjednané ceny, není–li sjednána jiná výše.10.13. Druhou zálohu se Zákazník zavazuje uhradit nejpozději před předáním Stanu ve výši doplatku do 100 % celkové sjednané ceny. Před zaplacením Druhé zálohy není Poskytovatel povinen předat Stany či poskytnout jiné plnění ( viz odst. 12.3 VOP).10.14. Jistotu ( kauci) je Zákazník povinen uhradit Poskytovateli ve sjednané výši Poskytovateli nejpozději před započetím plnění, tj. předáním Stanů Zákazníkovi či započetím plnění jiné služby. Před zaplacením Jistoty není Poskytovatel povinen předat Stany či poskytnout jiné plnění ( viz odst. 12.3 VOP) Poskytovatel má právo proti Jistotě započíst případné náklady vzniklé na opravy poskytnutých Stanů či zakoupení nových dílů v případech jejich nevratného poškození, zničení nebo ztráty. Poskytovatel má právo v případě započtení na Jistotu požadovat po Zákazníkovi doplnění Jistoty a Zákazník je povinen doplnění neprodleně uhradit. Poskytovatel je povinen vrátit Zákazníkovi Jistotu sníženou o částky započtené na Jistotu neprodleně (tj. do 3 dnů) od vrácení Stanu a veškerého vybavení Poskytovateli.10.15. Konkrétní částku požadované Jistoty navrhne Poskytovatel zpravidla v Nabídce. Pokd by nebyla částka Jistoty sjednána ve Smlouvě, je Zákazník povinen uhradit Jistotu ve výši nejméně 5.000,- Kč za jeden Stan.10.16. Pokud dojde k dodatečnému objednání vybavení Stanů, zvýšení počtu Stanů, přiobjednání dalších služeb a v důsledku toho dojde ke zvýšení celkové ceny za poskytnuté služby, má Poskytovatel právo na tomu odpovídající navýšení Druhé zálohy i Jistoty tak, aby odpovídala odst.10.13, 10.14 VOP, není-li sjednáno jinak. Zákazník je povinen doplatit Druhou zálohu a Jistotu neprodleně po poskytnutí rozšířeného plnění.10.17.Odstupné ( storno poplatek) sjednané pro případ jednostranného zrušení Smlouvy kteroukoli ze Stran dle čl. 3 VOP.Sazba za jeden Stan bez ohledu na Kategorii:Odstoupení dříve než tři měsíce před sjednaným započetím plnění = 30% výše sjednané Rezervační zálohy

Odstoupení dříve než dva měsíce před sjednaným započetím plnění = 50% výše sjednané Rezervační zálohy

Odstoupení dříve než jeden měsíc před sjednaným započetím plnění = 75% výše sjednané Rezervační zálohy

Odstoupení v průběhu jednoho měsíce před sjednaným započetím plnění (vždy však před započetím plnění) = 100% výše sjednané Rezervační zálohy

10.18. Doplatek či Přeplatek ceny za poskytnuté služby Poskytovatel vyčíslí bez zbytečného odkladu po ukončení poskytování plnění Poskytovatele konečnou cenu za plnění dle Smlouvy a vystaví řádný daňový doklad. Trvá-li plnění déle než jeden měsíc, může provést Poskytovatel dílčí vyúčtování vždy po ukončení každého měsíce poskytování plnění ( dílčí plnění). Poskytovatel jej vyúčtuje Zákazníkovi dle skutečně poskytnutého plnění a jeho ceny. Případný Přeplatek uhradí Poskytovatel Zákazníkovi či případný Nedoplatek uhradí Zákazník Poskytovateli do 15 dnů od vystavení vyúčtování.11. ODPOVĚDNOST ZA VADYPoskytovatel odpovídá za vadné plnění dle OZ.Zákazník není povinen hradit Nájemné za dobu, kdy Stan není schopen užívání z důvodu technické závady. To neplatí, jestliže byla závada způsobena nesprávnou údržbou, obsluhou Zákazníka či Uživatele či z jiných důvodů na straně Zákazníka. V případě závady dle předchozí věty nemá Zákazník ani právo na slevu z nájemného či na ukončení Smlouvy z tohoto důvodu.12. PORUŠENÍ POVINNOSTÍObecná ujednání12.1. Prodlení s plněním kterékoli povinnosti (nikoli bagatelní) Zákazníka zakládá právo Poskytovatele odstoupit od Smlouvy. Prodlení s plněním povinnosti Poskytovatele (nikoli bagatelní) zakládá právo Zákazníka odstoupit od Smlouvy. V obou případech však právo odstoupit nastává až po marném poskytnutí přiměřené dodatečné lhůty ke splnění povinnosti.12.2. Lhůta k plnění neběží po dobu trvání překážky, která má povahu vyšší moci. Za vyšší moc se považují neobvyklé a nepředvídatelné okolnosti, nezávislé na tom, kdo se jich dovolává, jejichž důsledkům nebylo možné zabránit i přes veškerou péči a snahu, kterou bylo možno spravedlivě požadovat.12.3. Je-li Zákazník v prodlení s plněním kterékoli platební povinnosti dle VOP a/nebo Smlouvy, není po dobu prodlení Poskytovatel povinen plnit své dle závazky dle VOP a/nebo Smlouvy, zejména není povinen poskytnout Stany či jinou službu. Veškeré lhůty, které jsou sjednány k tíži Poskytovatele, po tuto dobu neběží.12.4. V případě prodlení Poskytovatele s plněním je Poskytovatel povinen uhradit Zákazníkovi smluvní pokutu ve výši 15% denní sazby Nájemného připadající za den plnění, kterého se prodlení týká.Speciální ujednání12.5. Prodlení Zákazníka s plněním platby Druhé zálohy a/nebo Jistoty řádně a včas zakládá právo na odstoupení Poskytovatele od Smlouvy a závazek Zákazníka uhradit Poskytovateli smluvní pokutu ve výši odpovídající částce Odstupného (storno poplatku), jakou by byl povinen uhradit Zákazník v případě, že by Smlouva zanikla jeho odstoupením s odstupným (odst. 3.1 VOP) k témuž dni, neprodleně po zániku Smlouvy odstoupením Poskytovatele.12.6. Pro případ prodlení Zákazníka s vrácením Stanu Poskytovateli po uplynutí sjednané Doby nájmu je Zákazník povinen uhradit Poskytovateli částku odpovídající Nájemnému, jaké by náleželo za dobu prodlení a dále smluvní pokutu =500,- Kč denně za každý den prodlení až do splnění povinnosti, a to bez dalšího neprodleně po uplynutí každého měsíce, v němž byl Zákazník v prodlení, za tento měsíc.Nepravdivé prohlášení Zákazníka12.7. Zákazník Uzavřením Smlouvy potvrzuje, že je osobou plně oprávněnou uzavřít Smlouvu a že mu nebrání žádné překážky v plnění jeho závazků ze Smlouvy a nenachází se ve stavu úpadku či hrozícího úpadku ani ve stavu likvidace či hrozící likvidace. V případě, že se toto prohlášení ukáže nepravdivé, zejména pokud se Zákazník dostane do úpadku ve smyslu zákona č. 182/2006 Sb., insolvenční zákon, v platném znění, anebo bude proti němu podán návrh na zahájení insolvenčního řízení; nebo Zákazník vstoupí do likvidace, může Poskytovatel od Smlouvy odstoupit a Zákazník je povinen mu uhradit smluvní pokutu za porušení pravdivosti svého prohlášení ve výši odpovídající

částce Odstupného ( storno poplatku) , jakou by byl povinen uhradit Zákazník v případě, že by Smlouva zanikla jeho odstoupením s odstupným (odst. 3.1 VOP) k témuž dni,bneprodleně po zániku Smlouvy odstoupením Poskytovatele.13. JINÁ UJEDNÁNÍ13.1. Strany se dohodly, že přebírají nebezpečí změny okolností dle § 1765 OZ a změna okolností nemá vliv na práva a povinnosti ze Smlouvy.13.2. Zákazník může od smlouvy odstoupit v případech těmito VOP výslovně uvedených. Odstoupení založené na aplikaci ustanovení OZ, která takové právo na odstoupení zakládají, zejm. § 2002, § 2593 věta druhá, § 2622 odst. 3 je stranami vyloučeno. Zákazníka, který je spotřebitelem, výslovně upozorňujeme na zvláštní úpravu uvedenou v čl. 14 VOP, kde jsou informace o jeho právu na odstoupení.13.3. Zákazník není oprávněn jednostranným úkonem započíst svou pohledávku vůči pohledávce Poskytovatele.13.4. Zákazník prohlašuje, že e-mail a telefon, které použil při komunikaci s Poskytovatelem, jsou jeho kontaktní údaje, které může Poskytovatel využít k doručení informací a právních jednání, nevyžaduje-li se jiná kvalifikovaná forma. Zákazník prohlašuje, že adresa, kterou uvedl při jednání s Poskytovatelem, je adresa, kde se zdržuje a lze mu doručovat listovní zásilky, ledaže písemně sdělil Poskytovateli jinou adresu.13.5. Poskytovatel prohlašuje, že e-mail pelikan@Stanovyhotel.cz a david@Stanovyhotel.cz a telefon, které uvádí ve svých obchodních listinách, v těchto VOP či na stránkách www.stanovyhotel.cz, jsou jeho kontaktní údaje, které může Zákazník využít k doručení informací a právních jednání, nevyžaduje-li se jiná kvalifikovaná forma. Poskytovatel přijímá listovní zásilky na adrese svého sídla v Holubicích 405, okres Vyškov, 683 51.14. INFORMACE PRO SPOTŘEBITELE14.1. Ustanovení tohoto článku VOP se vztahuje na Zákazníka, který je spotřebitelem. Spotřebitelem je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná.14.2. Zákazník se považuje za podnikatele jednajícího v rámci své podnikatelské činnosti, pokud při Uzavření smlouvy

uvede své identifikační číslo („IČ“) nebo

uvede jiné údaje, z nichž vyplývá, že je podnikatelem a Uzavření smlouvy se týká jeho podnikatelské činnosti.14.3. Poskytovatel upozorňuje Zákazníka, že podstatné informace včetně povinné zákonné informace pro spotřebitele jsou obsaženy v těchto VOP a žádá jej, aby se před učiněním Rezervace seznámil s obsahem těchto VOP. Učiněním Rezervace a/nebo Objednávky a/nebo Uzavřením smlouvy Zákazník potvrzuje, že se s obsahem VOP seznámil a souhlasí s ním.14.4. V případě, že Smlouva byla uzavřena bez současné fyzické přítomnosti stran („na dálku“) nebo mimo prostor obvyklý pro podnikání Poskytovatele, má Zákazník – spotřebitel právo dle § 1829 a násl. OZ odstoupit od Smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14 (čtrnácti) dnů ode dne uzavření Smlouvy. Lhůta zůstane zachována, pokud Zákazník – spotřebitel v uvedené lhůtě odešle sdělení o odstoupení od Smlouvy Poskytovateli. Odstoupení může Zákazník – spotřebitel zaslat Poskytovateli v listinné i elektronické podobě na uvedené kontaktní adresy ( emaily: pelikan@Stanovyhotel.cz a david@Stanovyhotel.cz), případně jej může učinit osobně. Poskytovatel vrátí Zákazníku – spotřebiteli peněžní prostředky, které od něj na základě Smlouvy přijal, a to stejným způsobem, jakým je přijal, popřípadě jiným způsobem, pokud s tím Zákazník – spotřebitel vysloví souhlas.14.5. V případě, že bude sjednána doba poskytování služeb dle této Smlouvy před uplynutím lhůty pro odstoupení od Smlouvy dle odst. 14.4 VOP, uděluje tím současně Zákazník – spotřebitel Poskytovateli souhlas k zahájení poskytování služeb před uplynutím lhůty pro odstoupení od Smlouvy.14.6. Mimosoudní řešení sporů se Spotřebitelem. Dojde-li mezi Poskytovatelem a Spotřebitelem ke vzniku sporu ze Smlouvy nebo v souvislosti s ní, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může Spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát – oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2, Email: adr@coi.cz, Web: adr.coi.cz. Spotřebitel může využít rovněž platformu pro řešení sporů online, která je zřízena Evropskou komisí na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr.15. INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮVeškeré informace o zpracování osobních údajů jsou uvedeny v dokumentu Zásady zpracování osobních údajů vydaném Poskytovatelem, zveřejněném na www.Stanovyhotel.cz16. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ16.1. Veškeré právní vztahy vzniklé mezi Stranami ze Smlouvy nebo v souvislosti s ní včetně předsmluvního jednání, otázek uzavření smlouvy i její platnosti se řídí právním řádem České republiky.16.2. Znění obchodních podmínek může Poskytovatel kdykoli měnit či doplňovat. Vztahy vzniklé mezi Smluvními stranami před účinností změny Obchodních podmínek se však nadále řídí Obchodními podmínkami ve znění účinném ke dni, kdy tyto vztahy vznikly.16.3. Obchodní podmínky jsou vyvěšeny na stránkách poskytovatele www.Stanovyhotel.cz16.4. Tyto obchodní podmínky nabývají platnosti a účinnosti dne 15.3.2020.